2022 Hong Kong Open Latin Dance CRYSTAL CUP

日期: 08/11/2022

主辦機構獲獎學生所得獎項相片
香港國際專業舞蹈體育總會
2A 陳肇汧1st PLACE (Age 7 Solo CCC 1)
3 rd PLACE (Age 7 Solo Rumba 4)
1st PLACE (Age 7 Solo Jive 3)
1st PLACE (7-10 Pair C/R)
3rd Place (7-10 Pair C/R/J)

 

Top